Algemene Voorwaarden

Algemene zaken, in klare taal:

– De foto’s op www.marcelvanderwerf.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Marcel van der Werf, en de persoon die de fotoshoot heeft geboekt en betaald. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

– Commercieel gebruik door het model of derden is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Onbewerkte foto’s en RAW files worden niet verstrekt door de fotograaf, ook niet tegen extra betaling.

– De online keuze-gallerij met door de fotograaf geselecteerde foto’s is altijd voorzien van een watermerk. Het is uitdrukkelijk verboden deze foto’s op wat voor manier dan ook te downloaden of middels een screenshot op te slaan. Deze foto’s zijn (nog) niet aangeschaft en het opslaan van deze beelden wordt gezien als diefstal. Pas nadat de klant een keuze heeft gemaakt m.b.t. de te leveren foto’s zal het downloaden van de definitieve bestanden worden vrijgegeven.

– Marcel van der Werf Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer.

– Marcel van der Werf Fotografie kan te allen tijde de informatie, prijzen, aanbod en beelden op de website aanpassen.

– Instellingen of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit kunnen zich melden. Marcel van der Werf Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door Marcel van der Werf Fotografie gegrond worden verklaard, van de website verwijderen.

– Bij gebruikmaking van de diensten van Marcel van der Werf Fotografie gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

– Er kan geen beroep op Marcel van der Werf Fotografie worden gedaan voor klachten van fotoafdrukken indien de klant zelf via een derde partij afdrukken laat maken.

– Wanneer u tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, kunt u dit meteen melden. Dat biedt mij de gelegenheid om het anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

– De fotograaf houdt de originele beelden minstens 6 maanden bij. Indien u na 6 maanden extra beelden wenst aan te kopen, kan de fotograaf niet garanderen deze beelden ter beschikking te hebben.

– U bent zelf verantwoordelijk voor de aangekochte beelden. Bij verlies van de bestanden is de fotograaf niet aansprakelijk en na 6 maanden niet gebonden om de beelden nog ter beschikking te hebben. 

– Het aanleveren van de beelden gebeurt steeds digitaal, na het volbrengen van de volledige betaling. Het aanleveren van de afgewerkte beelden gebeurt binnen de 3 maanden.

– Het model krijgt een download-link naar de bewerkte foto’s. Deze worden in tweevoud verstrekt, zowel in klein digitaal formaat met logo voor online gebruik, als in groot formaat zonder logo. Er worden enkel afbeeldingen digitaal doorgestuurd.

– Enkel het digitale beeld met logo mag op social media verspreid worden. Het grote formaat is voor eigen gebruik en mag afgeprint worden door het model.
 ​
Privacy & persoonsgegevens

Marcel van der Werf Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.
Auteursrechten

– Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Marcel van der Werf Fotografie.

– De klant geeft Marcel van der Werf Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden (zoals website, portfolio, social media) De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

– Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit kenbaar te maken.

– Het is niet toegestaan om de ontvangen digitale beelden (zowel de web-versie als print-versie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Marcel van der Werf Fotografie.

– Het model en/of derden mogen de foto’s niet zelf bewerken en/of een filter overheen gooien. Wanneer bovenstaande niet in acht word genomen heeft Marcel van der Werf Fotografie het recht hier een boete voor op te leggen.

– Het is niet toegestaan de afgeleverde beelden bij te snijden, het watermerk van de foto af te snijden of dit op enige andere manier uit de foto te verwijderen of onleesbaar te maken.

– De klant heeft het recht tot reproductie voor eigen gebruik van de ‘print-versie’. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.

– Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marcel van der Werf Fotografie.

– Vermeld steeds Marcel van der Werf Fotografie bij het online plaatsen van een foto.​


Prijzen

– Marcel van der Werf Fotografie kan op elk moment de prijs aanpassen. Enkel indien onze afspraak vast ligt, zal uw prijs  ongewijzigd blijven.

– De foto’s worden pas bewerkt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden met een toeslag van 20 euro.

Cadeaubonnen

– Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

– Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

– Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

– De boeking voor de verkregen fotoshoot dient binnen de geldigheidstermijn van de cadeaubon te gebeuren. De fotoshoot zelf kan eventueel na datum ingepland worden.

– Het is mogelijk een bepaalde waarde te schenken of een volledige fotoshoot. Indien de waarde van de cadeaubon niet overeenkomt met de geafficheerde prijs van een fotoshoot, dient de ontvanger het verschil in waarde op te leggen.

– Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

– Fotoshoots vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen!Hieronder min of meer hetzelfde, maar dan in juridisch waterdichte taal:

De voorwaarden en condities zijn voor het laatst geüpdatet op 03/03/2023

1. Inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden en condities. Het gebruik van deze site impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en condities en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze site te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze site of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

6. Verantwoordelijk gebruik

Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze site of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze site niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

7. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleen je aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

8. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de site. Je hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen of waarop je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.

9. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

  • deze site of onze inhoud aan je eisen zal voldoen;
  • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit je toegang tot, of gebruik van onze site.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot €1000. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en aard.

10. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

11. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de site worden verkocht illegaal is. Je mag deze site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Nederland.

12. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

13. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

14. Overmacht

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

15. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

16. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

17. Taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

18. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Marcel van der Werf Fotografie met betrekking tot je gebruik van deze site.

19. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. Je bent verplicht om deze voorwaarden en condities regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden en condities is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden en condities worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze site zijn geplaatst. Je voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

20. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van Nederland. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in Nederland. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden en condities door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

21. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Marcel van der Werf Fotografie.

Je kan contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities door ons te schrijven of te e-mailen op het volgende adres: info@marcelvanderwerf.nl
Poortstraat 2a
9671 EB Winschoten

22. Download

Je kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.